Електронна библиотека

Разработване на модели за електронни мултимедийни помагала за електронна библиотека и трансфер на опит към преподавателите

Цел на дейността: Разработка и представяне на информацията и учебното съдържание чрез използване на текст, звук и интерактивни елементи с цел по-добро възприемане на обучението.

Описание и обосновка на дейността: През 2011 г. беше проведено анкетно проучване сред студентите във ВУЗФ за техните допълнителни интереси в областта на професионалната реализация и нужда от допълнителни помагала и материали за обучение. На база на това проучване бяха избрани 20 ключови теми, които чрез настоящия проект предвиждаме да бъдат създадени като модели на електронни помагала. Тази дейност включва разработка на кратки, фокусирани курсове, позволяващи незначително отделяне от работния процес. Възможност за достъп от всяка точка и по всяко време удобно за участниците, с помоща на уеб базираната система. Тези модули ще дават уникалната възможност за обучение, която позволява лесно намиране на конкретна информация, казуси и примери от практиката, без никакви разходи на време и средства. До онлайн материалите ще имат неограничен достъп всички студенти – 24×7, до 365 дни в годината. Интерактивните курсове ще са отворени за постоянна актуализация и ще дават възможност за индивидуална тестова проверка във всеки един момент. Гаранция за прегледано съдържание преди решаване на тестове. Гъвкавост и удобство за преглеждане на онлайн материалите. Курсовете ще бъдат оформени в електронна библиотека позволяваща достъп на всички независимо специалността на обучение. Процесът на разработка на курсовете ще се проведе паралелно с разработването на специализираната софтуерна система и при Етап “Внедряване” ще се извърши трансфер на знания към  преподавателите на ВУЗФ. Ще бъде организирано тридневно обучение за работата със системата и начините за създаване  на атрактивно, мултимедийно съдържание.

Резултати: 20 разработени курса, обучени 26 преподаватели и 8 служители. Неограничен достъп на студентите до съдържание, което ще награди личните им умения и компетенции.