Специализации

 Създаване на курсове за дистанционно обучение за специализации по специалностите “Финанси”, “Застраховане и осигуряване” и “Счетоводство и контрол”, бакалавърска степен на обучение.

Цел на дейността: Създаване на курсове за специализации в дистанционна форма на обучение, даващи възможност на студентите в бакалавърските програми на ВУЗФ, да се профилират в предпочитаните от тях направления на изучаваната специалност.

Описание и обосновка на дейността: В рамките на тази дейност ще бъдат изработени 11 курса за дистанционно обучение в трите основни специалности, в които ВУЗФ предлага обучение за придобиване на ОКС „Бакалавър“: „Финанси“, „Застраховане и осигуряване“ и „Счетоводство и контрол“.
Темите на курсовете за специализации са подбрани и предложени от научните съвети на съответните специалности, като се основават на данни на кариерния център на ВУЗФ, в който заявките на работодателите за съответните специалисти са най-многобройни. Това дава основание да се смята, че в посочените области липсват тясно специализирани специалисти, от каквито компаниите имат нужда. Профилирайки студентите по време на последната година от обучението им в ОКС „Бакалавър“, избраните специализации ще повишат тяхната квалификация и ще подобрят пригодността им за заетост.
Динамиката на съвременната икономика налага постоянно повишаване на квалификацията на хората и усвояване на нови знания и умения. Използвайки собствения си ресурс от преподаватели, които ще генерират изцяло ново учебно съдържание, проектът създава предпоставки за по-нататъшно развитие на предложените курсове за специализации и след края на проектния период. Преподавателите ще имат възможността и ще бъдат окуражавани непрекъснато да осъвременяват  курсовете с актуална информация и практики директно в системата за дистанционно обучение, като  по този начин курсовете за дистанционно обучение непосредствено ще подобрят адаптивността и приспособимостта към нуждите на трудовия пазар на студентите.
Вземайки предвид мерките за екологична устойчивост на дейностите по ОП РЧР, проекта предвижда създаването на курс за дистанционно обучение „Финанси на екологията“ който ще засегне теми като устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда и др. Проектът си поставя за цел, чрез предложените специализации да създаде мотивация у студентите за активно включване в ученето през целия живот и повишаване на квалификацията. След приключване на разработването на учебното съдържание, то ще бъде рецензирано и редактирано от ръководителите на учебните съвети “Финанси” , “Застраховане и осигуряване” и “Счетоводство и контрол”.

Резултати: Изработени единадесет курса за дистанционно обучение за специализации, всеки от които с по 30 часа учебно съдържание. 120 студента преминали по една специализация.