Магистърска програма „КСО – финансов мениджмънт„

Създаване на магистърска програма за дистанционно обучение по специалността “Корпоративна социална отговорност (КСО) – финансов мениджмънт”.

Цел на дейността: Създаване на цялостна програма за дистанционно обучение в областта на КСО и финансовото ѝ управление, с цел подготовка и усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на действащи и бъдещи мениджъри и специалисти по КСО от цялата страна, без продължително откъсване от работа.

Описание и обосновка на дейността: В рамките на тази дейност ще бъдат създадени дванадесет курса за дистанционно обучение, съставляващи учебния план на магистърската програма “Корпоративна социална отговорност – финансов мениджмънт”. Учебният план е приет на заседание на академичния съвет на ВУЗФ с протокол № 5 от 01.12.2011 г. по предложение на Съвета на специалността „Финанси“ във ВУЗФ. Вземайки предвид мерките за екологична устойчивост на дейностите по ОП РЧР, в програмата е предвидено създаването на курсовете за дистанционно обучение „Екология и устойчиво развитие“ и „Екологично и социално счетоводство“, които засягат теми като устойчивото производство и потребление, ефективно използване на ресурсите, опазване на природата и околната среда и др. Разработването на курсовете от програмата за дистанционно обучение ще създаде предпоставки за успешна реализация на пазара на труда на студентите. По мнение на Българската асоциация за развитие и управление на човешките ресурси, през следващите пет до двадесет години професията на КСО мениджъра ще е една от най-търсените от бизнеса.Предлагането на програмата в дистанционна форма на обучение ще направи възможно ефективното включване в учебния процес на лица от цялата България, имайки предвид, че повечето от големите компании оперират на територията на цялата страна и  позволявайки на лица с по-ниски доходи да се включат в обучението. Допълнително в рамките на изпълнение на проекта, програмата ще се предлага напълно безплатно. По този начин програмата ще създаде възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, без продължително откъсване от работа. След подготовката на всеки курс (учебна дисциплина), ще бъдат направени рецензия и редакция на съдържанието от ръководителя на учебен съвет “Финанси”.

Резултати: Изработени дванадесет курса за дистанционно обучение. Обучени 25 студента в магистърската програма.