Система за дистанционно обучение

Разработване и внедряване на софтуер за дистанционна форма на обучение

Цел на дейността: Обогатяване и надграждане на традиционните методи на обучение, чрез разработване на нова система за дистанционно обучение, която отговаря конкретно на нуждите на ВУЗФ и позволява надграждане и лесна работа от страна на потребителите.

Описание и обосновка на дейността: С настоящата дейност предвиждаме създаване на система/портал за дистанционно обучение, индивидуално разработена за нуждите и потребностите на ВУЗФ и обучаемите. Порталът за дистанционно обучение ще бъде мултифункцонална платформа, разработена на модерни е-технологии във взаимодействие с база данни. Благодарение на използването на тези технологии платформата практически ще е отворена към неограничен брой промени и модификации. Дейността ще протече на три етапа: анализ на потребностите, разработване и внедряване. В етап внедряване ще се изработи наръчник за използване на платформата и ще се проведе пилотно тестване, обучение на преподаватели и административния и техническия персонал на ВУЗФ. Индивидуалната разработка на софтуер, не само ще бъде съобразена с нуждите на обучаемите, ще осигури възможност за развитие и надграждане с допълнителни модули, гъвкавост при избора на решения в процеса на внедряване. Готовите софтуерни решения имат определени възможности, които не позволяват корекции и усъвършенстване и именно поради тази причина ВУЗФ предпочита разработване на нова система. Тя ще обхваща всички мултимедийни среди – текст, звук, картина, филмови клипове, анимация, симулации, което ще повиши значително степента на въздействие и ефикасността на обучението. Системата ще позволява леснота и удобство на процеса на обучение на целавата група, чрез добре структурирани и програмирани модули за управление,  ползване, наблюдение и контрол. За целите на проекта бе проведено маркетингово проучване сред фирмите предлагащи разработване на софтуер и като цена на услугата е заложена стойността на средната оферта.

Резултати: Повишаване на  продуктивността, гъвкавост на обучението и намалено време, в което обучаемия ще бъде откъснат от работното си място и служебните си ангажименти. Дейността ще осигури  едно по-ефикасно планиране на учебния процес. Значително ще се подобри събирането и обмяната на опит. Ще се оптимизира времето, необходимо на преподавателите за въвеждане на нови програми и обучение. Обучаемите на практика ще имат възможност за индивидуално обучение съобразено с конкретни цели, нужди и възможности.