Екип

_LAN9933 доц. д-р Григорий Вазов
Ръководител на проекта
Описание на задълженията по проекта Ръководи екипа и отговаря за изпълнението на целия проект; организира и координира дейностите, свързани с проекта. Следи за спазването на графиците за работа и отчитането им от експертите и  изпълнителите; следи за качественото изпълнение на всички дейности по проекта, своевременното представяне и изпълнение на плановете и графиците, приема отчетите и сам изготвя такива. Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му.
   
_LAN6118 доц. д-р Костадин Костадинов
Главен координатор
Описание на задълженията по проекта Осъществява координацията между координаторите по ключови дейности и отговорните лица за осъществяване на дейностите по проекта; поддържа постоянна връзка с ръководителя на проекта и счетоводителя, като изпълнява техните указания, подава обратна информация за изпълнението на съответните дейности и задачи, създава необходимите организационни условия и осигурява логистична подкрепа за реализиране дейностите по проекта осъществява цялостен анализ на процесите при протичане на проекта, както и планирането на всички дейности за нормалното му изпълнение; координира работата на всички звена и организира регулярни срещи с ключовия персонал. Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му. По проекта се предвижда да има един главен координатор, а оперативната дейност ще се разпредели между трима координатори.
   
DSC_7967_1s Недко Минков
Координатор Софтуер
Описание на задълженията по проекта Координаторът следи за коректното и навременно изпълнение на дейност “Разработване на специализиран софтуер за дистанционна форма на обучение”. Към настоящия момент е директор на центъра за дистанционно обучение и има дългогодишен опит в тази област. Организира и провежда периодични срещи с подизпълнителя на дейността, активно участва във формулирането на заданието и разработването на тръжната процедура, изготвя регулярни справки и доклади към координатора и ръководителя на проекта. Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му.
   
_LAN6129 Марио Каменов
Координатор Разработване на учебно съдържание
Описание на задълженията по проекта Координаторът ще работи пряко с всички експерти преподаватели, които разработват учебно съдържание за магистърската програма, специализациите за бакалавърска степен на обучение и учебни помагала в електронната библиотека. Изготвя доклади за извършената от тях дейност към главния координатор и счетоводителя на проекта, за оформяне на документацията, съгласно счетоводното законодателство. Следи за изпълнението на зададените изисквания към съдържанието на курсовете за дистанционно обучение и тяхната еднотипност (съгласно категорията). Участва в проекта в рамките на подготовка на всички учебни материали, тяхното тестване и извършване на качествена оценка.
   
OLYMPUS DIGITAL CAMERA гл. ас. д-р Жельо Христозов
Координатор по изпълнението на проекта
Описание на задълженията по проекта Работи тясно с всички останали членове на екипа, като осигурява спазването на поставените срокове и коректното изпълнение на всички подготвителни и основни дейности. Изготвя техническите задания по тръжните процедури по ПМС 55, както и методика за оценка на офертите. Изготвя доклади до ръководителя и координатора на проекта, подпомага дейността на счетоводителя и одитора. Осигурява необходимата подкрепа в оперативното управление на проекта. Участва в изпълнението му от стартирането до приключването му.
   
_LAN6151 Зоя Цветанова
Счетоводител
Описание на задълженията по проекта Извършва счетоводната отчетност на дейностите по проекта. Следи за документалната обоснованост на всяка счетоводна операция, законосъобразност и целесъобразност на изразходваните средства. Отговаря за навременното изплащане на всички разходи по проекта. Осъществява на насрещни проверки при изразходване на средствата с цел избягване на всякакви финансови злоупотреби. Изготвя междинни и финален финансови отчети. Съдейства при извършване на мониторинга и окончателния одит на проекта от  избрания одитор. Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му.
   
photo0004 Димитрина Николова
Юрист
Описание на задълженията по проекта Изготвя заедно с координатора по изпълнение на проекта тръжните документации и ги оформя според изискванията на действащото законодателство. Следи за прозрачността, обективността и безпристрастността при извършването на всички тръжни процедури. Подготвя граждански договори с експертите и договори за изпълнение с избраните подизпълнители, както и приложенията към тях. Участва в изпълнението на проекта от стартирането до приключването му.
   
   Мирена Шилева
Технически сътрудник
Описание на задълженията по проекта Подпомага дейността на всички членове на екипа с оказване на техническо съдействие, организиране на срещи и логистика. Подготвя подкрепящата документация за техническите и финансовите отчети.