Целеви групи

С изпълнението на проекта ВУЗФ се концентрира върху две основни целеви групи: студенти и възрастни. Една от основните тенденции в съвременното образование е въвеждането на електронни и интерактивни форми на обучение, чрез които учащите се не се откъсват от работното си място. Голяма част от студентите във Висшето училище работят, независимо от формата и степента на обучение. Тази целева група се дели на няколко по-малки, които се опишем по-долу.

1. Забелязва се все по-голям процент на работещи в образователна степен “бакалавър”, след завършване на трети курс, когато са придобили специфични знания и са преминали стаж в компания. За да може да осигури по-лесно навлизане в работната среда на своите възпитаници, ВУЗФ предлага на всички бакалаври в четвърти курс различни специализации. Те се преподават през втория семестър на четвърти курс и са безплатни за студентите. Чрез настоящия проект тези специализации ще бъдат в дистанционна форма и няма да изискват допълнителна ангажираност на студентите, които работят, ходят на предипломен стаж или се подготвят за държавен изпит. Чрез различни интерактивни методи, тестове и упражнения, студентите ще могат да усвоят изключително важни за практическата им реализация знания и умения.  Тази част от целевата група обхваща 120 студенти, които в момента са във втори и трети курс на обучение, в образователно квалификационна степен “бакалавър”.

2. Друга част от целевата група са студентите в специалност “Корпоративна социална отговорност – финансов мениджмънт”. Тази програма е нова за ВУЗФ, но изключително атрактивна, и с оглед възможностите, които предлага дистанционното обучение, смятаме, че при изпълнението на проекта ще се формира група от 25 студенти. Програмата е насочена към вече работещи мениджъри, често в големи промишлени предприятия и служители в държавната администрация, които не винаги са ситуирани в София.

3. Третата част от целевата група студенти обхваща всички настоящи студенти на ВУЗФ, в степени “бакалавър” и “магистър”.  Те ще могат да ползват електронната библиотека, която ще съдържа полезни модули за практическата им реализация, тестове и  упражнения. Тя обхваща 575 студенти, които са около 50% от студентите във ВУЗФ. Възрастните, като част от целевата група са лицата, които ще преминат специализирано обучение за работа с новата система за  дистанционно обучение, като това включва преподаватели и административен персонал. За целта ще се проведе тридневно обучение за представяне на работата по системата, начините за подготовка и интегриране на готовите курсове и новостите в дистанционното  обучение. Първоначално обучение ще преминат преподавателите и административния персонал, които ще разработват курсовете за  магистърската програма и специализациите – Общо 34 души.

Общ брой

754

   

Разбивка на участниците по пол

мъже

жени

325

429

   

Разбивка на участниците по възраст

Възраст

Брой

Под 15

 

15 – 24

443

25 – 29

214

30 – 54

93

55 – 64

4

Над 64