Дейности

Дейностите по проекта са формулирани и групирани по начин, който да позволява максимално ефективно изпълнение на заложените цели. С изпълнението на заложените цели по дейности ще се осигури безпроблемно и навременно изпълнение на план графика на проекта.

Дейност 1: Разработване и внедряване на софтуер за дистанционна форма на обучение.

Дейност 2: Създаване на магистърска програма за дистанционно обучение по специалността “Корпоративна социална отговорност (КСО) – финансов мениджмънт”.

Дейност 3: Създаване на курсове за дистанционно обучение за специализации по специалностите “Финанси”, “Застраховане и осигуряване” и “Счетоводство и контрол”, бакалавърска степен на обучение.

Дейност 4: Разработване на модели за електронни мултимедийни помагала за електронна библиотека, включващи примерно съдържание на курсове и трансфер на опит към преподавателите.

Дейност 5: Доставка на хардуерно оборудване за видео конферентна връзка за целите на дистанционната форма на обучение.

Дейност 6: Пилотиране, анализ и оценка на съдържанието, преподаването и удовлетвореност на целевата група за всички създадени по проекта курсове и модули.

Дейност 7: Управление на проекта.

Дейност 8: Осигуряване на публичност по проекта.

Дейност 9: Одит на извършените разходи по проекта

Шест от дейностите ще се изпълняват изцяло или частично от външни за ВУЗФ изпълнители (1, 4, 5, 9 изцяло, а 6 и 8 частично), дейности 2, 3 и 6 ще се изпълняват от експерти на ВУЗФ – преподаватели, дейности 7 и 8 от екипа по управление на проекта.
По четири от дейностите (1, 4, 5 и 6) е предвидена подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС 55, като дейностите по процедура 1 и 4 ще се оформят в една процедура.