Решение за класиране на кандиадтите и определяне на изпълнител

На основание чл.46, ал.1 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. и отразени резултати в протокол от 08/04/2013 г. на комисия, назначена с Решение/ № 36/21.02.2013 г. за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет – чл.7 ал.1, т.1 от МПС 55/2007 с предмет „Разработване на софтуер за дистанционно обучение, провеждане на обучения на преподаватели и административен състав и разработка на 20 модула за електронна библиотека”, обявена чрез публикуване на обява във в-к  „24 часа”, бр.38 от 08/02/2013 г.,както и на интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg и http://projectdl.vuzf.bg  и  на интернет страницата на  ГД СФМОП: http://sf.mon.ng,

О Б Я В Я В А М:

             І. Класирани кандидати:

1 място – ПРОЕЛ ООД

ІІ. Кандидатът, класиран на първо място за изпълнител : ПРОЕЛ ООД, ЕИК 030276474   

ІІІ. Отстранени кандидати: НЯМА