ВУЗФ обявява процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, ВУЗФ, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-4.3.04-0013 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Разработване на софтуер за дистанционно обучение, провеждане на обучения на преподаватели и административен състав и разработка на 20 модула за електронна библиотека”.

Пояснителният документ по чл.15, ал.1 ПМС 55/2007 е публикуван на  интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg; http://projectdl.vuzf.bg и на интернет страницата на ГД СФМОП: http://sf.mon.bg/

Документацията за провежданата процедура може да се получи на адрес: гр. София-1618, ж.к. Овча купел, ул.Гусла,№ 1, ет.5 всеки работен ден от 9:00 ч. до16:00 ч., или да се изтегли от интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg; http://projectdl.vuzf.bg и от  интернет страницата на ГД СФМОП Документацията ще бъде достъпна до 13.00 часа на  13.03.2013 г.

Оферти се подават на адрес: гр. София-1618, ж.к. Овча купел, ул.Гусла,№ 1, ет.5,  до 13:00 ч. на 13.03.2013 г. Лице за контакти: Елица Здравкова Бърдарева,на длъжност „Технически сътрудник”, тел.: 02/4015803

Пояснителен документ и документация за провежданата процедура:

0_Sadarjanie na documentaciata

1_Reshenie

2_Obiava

3_Poiasnitelen dokument

4_Techn specifikacia

5a_Metodika za ocenka

5b_Iziskvania kum ofertite

6_Oferta

7a_Cenova oferta

7b_Techn oferta

8_Proekt na dogovor

9a_Deklaracia po 31 al 4

9b_Deklaracia po 31 al 8

9c_Deklaracia po 35 al 1