Висшето училище по застраховане и финанис обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-4.3.04-0013“

Висшето училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по проект BG051PO001-4.3.04-0013, с наименование “Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видеоконферентно преподаване и електронна библиотека”, обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-4.3.04-0013“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 04.04.2014 г.

Документация за участие в процедурата: Publichna pokana No 7-26_03_2014