Решение за класиране на кандиадтите и определяне на изпълнител

На основание чл.46, ал.1 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. и отразени резултати в протокол от 22.05.2013 г. на комисия, назначена с Решение/ № 70/16.04.2013 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за избор на изпълнител чрез  събиране на 3 оферти, съдържащи техническо и финансово предложение, с предмет: „Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение”,  обявена чрез публикуване на покана на интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg и http://projectdl.vuzf.bg  и изпратена на доставчици на оборудване съгласно мое Решение №21/31.01.2013 г. и представляващото неразделна част от него Решение №42/08.03.2013 г.,

О Б Я В Я В А М:

 І. Класирани кандидати:

1 място – „Ди Джи Ем“ ЕООД, ЕИК 175007223 - 88,00 т.

2 място – „Ай Грам“ АД, ЕИК 200958994  - 87,89 т. 

3 място – „Вали Компютърс“ ООД, ЕИК 104518906   - 87,76 т.

4 място – „Перси“ ООД, ЕИК 030413948 - 87,49 т.

ІІ. Кандидатът, класиран на първо място за изпълнител : „Ди Джи Ем“ ЕООД, ЕИК 175007223 с комплексна оценка 88,00 т.

Решение за класиране на кандиадтите и определяне на изпълнител Reshenie