ВУЗФ обявява процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, ВУЗФ, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-4.3.04-0013 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Разработване на софтуер за дистанционно обучение, провеждане на обучения на преподаватели и административен състав и разработка на 20 модула за електронна библиотека”.

Пояснителният документ по чл.15, ал.1 ПМС 55/2007 е публикуван на  интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg; http://projectdl.vuzf.bg и на интернет страницата на ГД СФМОП: http://sf.mon.bg/

Документацията за провежданата процедура може да се получи на адрес: гр. София-1618, ж.к. Овча купел, ул.Гусла,№ 1, ет.5 всеки работен ден от 9:00 ч. до16:00 ч., или да се изтегли от интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg; http://projectdl.vuzf.bg и от  интернет страницата на ГД СФМОП Документацията ще бъде достъпна до 13.00 часа на  13.03.2013 г.

Оферти се подават на адрес: гр. София-1618, ж.к. Овча купел, ул.Гусла,№ 1, ет.5,  до 13:00 ч. на 13.03.2013 г. Лице за контакти: Елица Здравкова Бърдарева,на длъжност „Технически сътрудник”, тел.: 02/4015803

Пояснителен документ и документация за провежданата процедура:

0_Sadarjanie na documentaciata

1_Reshenie

2_Obiava

3_Poiasnitelen dokument

4_Techn specifikacia

5a_Metodika za ocenka

5b_Iziskvania kum ofertite

6_Oferta

7a_Cenova oferta

7b_Techn oferta

8_Proekt na dogovor

9a_Deklaracia po 31 al 4

9b_Deklaracia po 31 al 8

9c_Deklaracia po 35 al 1

Покана за представяне на оферта, съдържаща техническо и финансово предложение

Във връзка с Решение № 21/31.01.2013 за избор на изпълнител чрез събиране на три оферти, съдържащи техническо и финансово предложение с предмет: „Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение”, договорBG051PO001-4.3.04-0013 , ОПРЧР – чл. 12, ал.1, т.2 от Постановление №55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и Програма ФАР на ЕС, се удължава срока за получаване на оферти до 16.00 часа на 17.04.2013 г. Отварянето на офертите ще стане от три-членна комисия, назначена изрично, в зала „Академичен съвет“ на 5 етаж, ул. Гусла №1, София 1618от 13,00 часа на 18.04.2013 г. При отварянето могат да присъстват подалите оферта кандидати или техни упълномощени представители.

Всички други условия за участие, посочени в поканата, публикувана на 08.02.2013 г. остават непроменени.

Настоящото решение следва да се счита неразделна част от Решение № 21/31.01.2013 г.на Ректора на ВУЗФ и ръководител на проекта.

Reshenie 08_03_2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Висшето училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-4.3.04-0013 и на основание чл.12,ал.1, т.2 от Постановление №55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и Програма ФАР на ЕС (ПМС 55/2007) и Решение N 21 /31.01.2013 г. за събиране на 3 оферти, съдържащи техническо и финансово предложение с предмет:  Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение,

Ви отправя покана за представяне на оферта, съдържаща техническо и финансово предложение, до 06.03.2013 г.

СъгласноДоговор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-4.3.04-0013,  прогнозният финансов ресурс за тази доставка е 29 955.52 лв.

Пълният текст на поканата, както и комплекта документи за участие можете да намерите тук: Komplekt documenti