Висшето училище по застраховане и финанис обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-4.3.04-0013“

Висшето училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по проект BG051PO001-4.3.04-0013, с наименование “Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видеоконферентно преподаване и електронна библиотека”, обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Осигуряване на публичност по проект BG051PO001-4.3.04-0013“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 04.04.2014 г.

Документация за участие в процедурата: Publichna pokana No 7-26_03_2014

Решение за класиране на кандиадтите и определяне на изпълнител

На основание чл.46, ал.1 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. и отразени резултати в протокол от 22.05.2013 г. на комисия, назначена с Решение/ № 70/16.04.2013 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за избор на изпълнител чрез  събиране на 3 оферти, съдържащи техническо и финансово предложение, с предмет: „Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение”,  обявена чрез публикуване на покана на интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg и http://projectdl.vuzf.bg  и изпратена на доставчици на оборудване съгласно мое Решение №21/31.01.2013 г. и представляващото неразделна част от него Решение №42/08.03.2013 г.,

О Б Я В Я В А М:

 І. Класирани кандидати:

1 място – „Ди Джи Ем“ ЕООД, ЕИК 175007223 - 88,00 т.

2 място – „Ай Грам“ АД, ЕИК 200958994  - 87,89 т. 

3 място – „Вали Компютърс“ ООД, ЕИК 104518906   - 87,76 т.

4 място – „Перси“ ООД, ЕИК 030413948 - 87,49 т.

ІІ. Кандидатът, класиран на първо място за изпълнител : „Ди Джи Ем“ ЕООД, ЕИК 175007223 с комплексна оценка 88,00 т.

Решение за класиране на кандиадтите и определяне на изпълнител Reshenie

Решение за класиране на кандиадтите и определяне на изпълнител

На основание чл.46, ал.1 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. и отразени резултати в протокол от 08/04/2013 г. на комисия, назначена с Решение/ № 36/21.02.2013 г. за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет – чл.7 ал.1, т.1 от МПС 55/2007 с предмет „Разработване на софтуер за дистанционно обучение, провеждане на обучения на преподаватели и административен състав и разработка на 20 модула за електронна библиотека”, обявена чрез публикуване на обява във в-к  „24 часа”, бр.38 от 08/02/2013 г.,както и на интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg и http://projectdl.vuzf.bg  и  на интернет страницата на  ГД СФМОП: http://sf.mon.ng,

О Б Я В Я В А М:

             І. Класирани кандидати:

1 място – ПРОЕЛ ООД

ІІ. Кандидатът, класиран на първо място за изпълнител : ПРОЕЛ ООД, ЕИК 030276474   

ІІІ. Отстранени кандидати: НЯМА

ВУЗФ обявява процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, ВУЗФ, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-4.3.04-0013 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Разработване на софтуер за дистанционно обучение, провеждане на обучения на преподаватели и административен състав и разработка на 20 модула за електронна библиотека”.

Пояснителният документ по чл.15, ал.1 ПМС 55/2007 е публикуван на  интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg; http://projectdl.vuzf.bg и на интернет страницата на ГД СФМОП: http://sf.mon.bg/

Документацията за провежданата процедура може да се получи на адрес: гр. София-1618, ж.к. Овча купел, ул.Гусла,№ 1, ет.5 всеки работен ден от 9:00 ч. до16:00 ч., или да се изтегли от интернет страниците на ВУЗФ и на проекта, а именно: www.vuzf.bg; http://projectdl.vuzf.bg и от  интернет страницата на ГД СФМОП Документацията ще бъде достъпна до 13.00 часа на  13.03.2013 г.

Оферти се подават на адрес: гр. София-1618, ж.к. Овча купел, ул.Гусла,№ 1, ет.5,  до 13:00 ч. на 13.03.2013 г. Лице за контакти: Елица Здравкова Бърдарева,на длъжност „Технически сътрудник”, тел.: 02/4015803

Пояснителен документ и документация за провежданата процедура:

0_Sadarjanie na documentaciata

1_Reshenie

2_Obiava

3_Poiasnitelen dokument

4_Techn specifikacia

5a_Metodika za ocenka

5b_Iziskvania kum ofertite

6_Oferta

7a_Cenova oferta

7b_Techn oferta

8_Proekt na dogovor

9a_Deklaracia po 31 al 4

9b_Deklaracia po 31 al 8

9c_Deklaracia po 35 al 1

Покана за представяне на оферта, съдържаща техническо и финансово предложение

Във връзка с Решение № 21/31.01.2013 за избор на изпълнител чрез събиране на три оферти, съдържащи техническо и финансово предложение с предмет: „Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение”, договорBG051PO001-4.3.04-0013 , ОПРЧР – чл. 12, ал.1, т.2 от Постановление №55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и Програма ФАР на ЕС, се удължава срока за получаване на оферти до 16.00 часа на 17.04.2013 г. Отварянето на офертите ще стане от три-членна комисия, назначена изрично, в зала „Академичен съвет“ на 5 етаж, ул. Гусла №1, София 1618от 13,00 часа на 18.04.2013 г. При отварянето могат да присъстват подалите оферта кандидати или техни упълномощени представители.

Всички други условия за участие, посочени в поканата, публикувана на 08.02.2013 г. остават непроменени.

Настоящото решение следва да се счита неразделна част от Решение № 21/31.01.2013 г.на Ректора на ВУЗФ и ръководител на проекта.

Reshenie 08_03_2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Висшето училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-4.3.04-0013 и на основание чл.12,ал.1, т.2 от Постановление №55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и Програма ФАР на ЕС (ПМС 55/2007) и Решение N 21 /31.01.2013 г. за събиране на 3 оферти, съдържащи техническо и финансово предложение с предмет:  Доставка на хардуер и софтуер система за видеоконферентна връзка за провеждане на дистанционна форма на обучение,

Ви отправя покана за представяне на оферта, съдържаща техническо и финансово предложение, до 06.03.2013 г.

СъгласноДоговор за безвъзмездна финансова помощ №BG051PO001-4.3.04-0013,  прогнозният финансов ресурс за тази доставка е 29 955.52 лв.

Пълният текст на поканата, както и комплекта документи за участие можете да намерите тук: Komplekt documenti

ПОКАНА

ПОКАНA
На 28.11.2012 г от 11,00 ч. в сградата на ВУЗФ ще се проведе пресконференция по повод стартирането на проект „Създаване на модерен център за дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система за видео конферентно преподаване и електронна библиотека“, № BG051PO001-4.3.04-0013. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, дейностите, които ще се изпълняват и ефектите върху целевите групи, които са студентите, преподавателите и административния състав във ВУЗФ.

 

http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFActualNewsView&RecordID=260